Bayesian Modeling

Dr. David P. MacKinnon

Dr. Zhiyong Zhang